Skip to content

Polityka prywatności strony internetowej Supuppy

Aktualizacja 18.11.2022

§ 1

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony prowadzonej przez Supuppy Sara Sobania pod adresem supuppy.com (określanym dalej jako “Strona”lub “Sklep”). Prezentowane tu zasady mają na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania ze Strony. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią niniejszego dokumentu przed skorzystaniem z usług naszego sklepu i podaniem jakichkolwiek danych.

2. Szanując prawa każdego z naszych Użytkowników, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych podczas korzystania z strony internetowej i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz zapewniamy, że w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania

§ 2

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony supuppy.com jest Sara Sobaniaprezdsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Supuppy Sara Sobania, ul. Kręta 9, 62-010 Pobiedziska, NIP: 7773393175, hau@supuppy.com (zwaną dalej jako „Administrator”).

§ 3

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem strony, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego i krajowego.

§ 4

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 5

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez informacje wprowadzone do formularzy (Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, zapis do newslettera) dobrowolnie przez Użytkownika.
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, o czym stanowi §12.

§ 6

Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera poprzez wystosowanie wiadomości mailowej z takim żądaniem na adres hau@supuppy.com lub kliknięcie na pole “anuluj subskrypcję” widoczne w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

§ 7

1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, po jego zapoznaniu się z brzmieniem Polityki Prywatności i Regulaminu.
2. Dane wskazane jako obligatoryjne są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Administratorowi wykonania Umowy.

§ 8

1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone przez Administratora to:
a) imię i nazwisko
b) adres poczty elektronicznej;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
d) numer telefonu kontaktowego;
e) dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą)

2. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu:
a) przekazywanie Użytkownikowi interesujących treści związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora i reprezentowaną przez niego branżą w postaci linków, artykułów i innych materiałów – w tym także wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe – w formie wiadomości mailowej w ramach usługi Newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika
b) realizowanie zamówienia złożonego przez Użytkownika, zarówno w systemie subskrypcji, przedsprzedaży, jak i sprzedaży regularnej

3. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu umowy lub świadczenia usług dodatkowych, na otrzymywanie których Użytkownik wyraził zgodę.
4. Korzystanie z niektórych usług Sklepu może wiązać się z udostępnianiem danych osobowych Klienta innym podmiotom. Jeżeli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności stosowanej przez taki podmiot. Sklep może udostępniać zebrane dane do następujących podmiotów: operatorom płatności, firmom kurierskim, producentom oferowanych przez Sklep produktów w celu realizacji roszczeń reklamacyjnych Klientów, podmiotom udostępniającym wsparcie systemowe do obsługi strony internetowej oraz systemu sprzedaży, podmiotom udostępniającym rozwiązania technologiczne dotyczące obsługi call center oraz obsługi mailingu, podmiotom wspierających promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników wskazane w § 8 Polityki Prywatności w następujących celach:
a) Zakupy online i obsługa Użytkownika:
Administrator będzie używać danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w supuppy.com w celu przetwarzania zamówień Użytkownika i zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Administrator będzie używać danych osobowych Użytkownika do zarządzania płatnościami oraz do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów. Administrator będzie przetwarzał dane również w zakresie badania satysfakcji Użytkownika z procesu sprzedaży.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie realizacji zakupów online na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast w zakresie obsługi Użytkownika na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

b) Marketing bezpośredni
Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług świadczonych przez Sklep, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), newsletterów, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika.

c) Konto Użytkownika
Administrator będzie używać danych osobowych do założenia i prowadzenia konta Użytkownika oraz w celu świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrtednictwem strony supuppy.com

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika.

d) Konkursy
Administrator będzie przetwarzać dane osobowe, kiedy Użytkownik weźmie udział w organizowanym przez niego konkursie. Dane osobowe zostaną wykorzystane do tego, aby Administrator mógł kontaktować się z uczestnikami w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika.

e) Rozwój i ulepszenia oraz treści związane z przeglądaniem zawartości strony internetowej sklepu
Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych na stronie internetowej Sklepu reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji i zainteresowań Użytkowników. Administrator może w tym celu powziąć dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem z danej usługi z innymi danymi osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika przetwarzanymi przez Administratora. Administrator nie będzie analizować danych Użytkownika na poziomie indywidualnym – wszystkie dane używane w tych celach będą zanonimizowane.

Sklep może uzyskiwać inne informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP, liczba i źródło wizyty ma stronie internetowej Sklepu, czas wizyty. Przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy nr IP komputera, które mogą zostać wykorzystane przez Sklep w celach technicznych, jak również w celach statystycznych. Administrator nie łączy powyższych informacji z danymi osobowymi Użytkowników i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkowników, chyba, że jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Sklep. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniami rynku i ruchu internetowego w ramach strony internetowej Sklepu, w celach statystycznych, w szczególności w celu ulepszania jakości świadczonych usług przez Sklep.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora.

f) Wypełnienie zobowiązań prawnych
Administrator będzie używać danych osobowych Użytkownika, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz. Ponadto będzie używać danych osobowych Użytkownika do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO, czyli w celu wykonania umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze.

g) Zapobieganie przestępstwom i wykorzystanie danych w sposób niezgodny z prawem
Administrator będzie używać danych osobowych Użytkownika, aby zapobiegać stratom, wykrywać i zapobiegać korzystaniu z usług online w sposób niezgodny z zasadami oraz regulaminem, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań Użytkowników Sklepu online.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu.

h) Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z usług Sklepu. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Należy mieć na uwadze, że niepodanie niektórych danych w określonych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z oferowanych przez nas usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w powyższym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2. Administrator wskazuje następujące okresy przetwarzania danych osobowych:
a) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
i. posprzedażowej obsługi Użytkowników (np. obsługi reklamacji),
ii. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych przysługujących Administratorowi lub Użytkownikowi (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
iii. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
iv. statystycznych i archiwizacyjnych;

b) Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, czyli na podstawie czyli na podstawie art 6 ust. 1 lit. f) RODO będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, chyba że Administrator będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes lub prawa Użytkownika, albo z powodu roszczeń prawnych.
c) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
d) W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator będzie przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 10

1. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do:
a) przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych,
b) dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

2. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail: hau@supuppy.com.

3. Użytkownikowi jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat:
a) celów przetwarzania,
b) kategorii danych osobowych,
c) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane
d) planowanego okresu przechowywania danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11

1. Sklep dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie SSL. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Informujemy, że podjęte przez Sklep działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności każdy Klient powinien zachować w poufności login i hasło do swojego konta na stronie internetowej Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Informujemy, że Sklep nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się konta. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klientów osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z strony internetowej.

2. Zebrane dane osobowe Administrator przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje standardowe klauzule umowne oraz adekwatne środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

§ 12

1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez stronę supuppy.com to informacje zawarte w plikach cookies (tzw. “ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

2. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

3. Na Stronie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo ze Strony.

4. Zebrane dane, wskazane w ust. 2 i 3, służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Pliki cookies stosowane są w celu zagwarantowania najwyższego standardu wygody serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizatorów wydarzenia w celu optymalizacji działań.

5. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Użytkownik nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług.

6. W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług.

7. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator wskazany w § 2.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) trafniejszego dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika,
b) usprawnienia korzystania ze strony poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Użytkownika,
c) tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Użytkownika.

9. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej.

10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie oraz na stronach internetowych, do których może ona przekierowywać.

§ 13

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności strony supuppy.com, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samej strony internetowej. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 14

Na stronie supuppy.com mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.

2. Klient może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem danych w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe i informacje uzyskaną przy pomocy Cookies.