Skip to content
0
Twój koszyk jest pusty. Zapraszamy do Sklepu!
Menu

regulamin strony internetowej supuppy

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej supuppy.com (dalej jako Strona) należącej do Sary Sobania (dalej jako Usługodawca) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Usługodawcą, a Klientem wynikających z korzystania ze strony.
2. Usługodawcą jest Sara Sobania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Supuppy Sara Sobania (NIP: 7773393175).
3. Klient akceptuje Regulamin Usługi z chwilą przesłania formularza podczas składania zamówienia i/lub zakładania konta. .
4. Klient może skontaktować się z Usługodawcą przez pocztę elektroniczną: hau@supuppy.com lub korespondencyjnie na adres: ul. Kręta 9, 62-010 Pobiedziska.
5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

§2
Definicje regulaminowe

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną.
3. Usługodawca – Supuppy Sara Sobania, e-mail: hau@supuppy.com
4. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
5. Sklep internetowy – domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktów/usług Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: https://supuppy.com.
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu i planu płatności.
9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje związane z udostępnieniem informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wprowadzających Usługodawcę w błąd lub uniemożliwiające mu całkowicie realizację Usługi.
11. Subskrypcja – cykliczna usługa wykonywana przez Usługodawcę w cyklu określanym na podstawie deklaracji użytkownika podczas składania Zamówienia.
12. Przedsprzedaż – możliwość zakupu produktu przed terminem jego oficjalnej sprzedaży dla ograniczonej liczby Klientów.

§3
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
a) składanie zamówienia przez Formularz Zamówienia;
b) założenie, utrzymanie i prowadzenie Konta należącego do Klienta;
c) udostępnienie Regulaminu, Formularza Zamówienia i Polityki Prywatności
d) zapis do newslettera

Usługodawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hau@supuppy.com lub też korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.

3. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci złożenia zamówienia oraz założenia Konta. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie stosownego check-boxa umieszczonego w toku procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta preferowanego produktu (lub produktów). Następnie Klient przechodzi do panelu zamówienia, gdzie zapoznaje się ze szczegółami zamówienia. W przypadku wyboru wariantu “Kup jednorazowo” wskazaną kwotę (cenę produktów) należy uiścić od razu przechodząc do systemu płatności przez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę”. W przypadku wyboru opcji zamówień cyklicznych (Subskrypcja) szczegóły zamówienia i płatności zostaną wyświetlone Klientowi, który potwierdza je poprzez kliknięcie pola “Zamawiam i płacę” oraz opłacenie pierwszej płatności cyklicznej (pierwszy okres Subskrypcji).

5. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imię i nazwisko/nazwa firmy,
b) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu kontaktowego,
e) dane karty płatniczej (w przypadku korzystania z płatności kartą),

6. Klient obowiązany jest do:
a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

7. W celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Usługa w zakresie przesyłania newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości zawierającej informacje o Produktach lub usługach Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy dokonali dobrowolnej subskrypcji. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera może być zawarta przez każdego Klienta, który wprowadzi swój adres e-mail w formularzu rejestracji do newslettera udostępnionym na stronie Sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili zrezygnować newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub poprzez kontakt mailowy pod adresem hau@supuppy.com

9. Tryb postępowania reklamacyjnego Usług Elektronicznych:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać na przykład:
– pisemnie na adres: ul.Kręta 9, 62-010 Pobiedziska
– w formie elektronicznej na adres: hau@supuppy.com
b) W opisie reklamacji wymagane jest podanie przez Klienta:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:
– danych kontaktowych składającego reklamację;
c) Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§4
Konto klienta

1. W celu dokonania zakupu w Przedsprzedaży lub sprzedaży regularnej w Sklepie Internetowym konieczne jest założenie Konta Klienta.

2. Korzystanie z Konta jest możliwe po wypełnieniu Formularza Rejestracji przez Klienta.

3. Do zarejestrowania Konta, Klient musi wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie:
a) nazwy użytkownika
b) adresu poczty elektronicznej
c) hasła, które powinno składać się z minimum ośmiu lub dwunastu znaków, w zależności od trudności hasła (np. zawierającego małe i wielkie litery, cyfr oraz znaków takich jak: ! ” ? $ % ^ & )

4. Po założeniu Konta, Klient zobowiązany jest do podania swoich aktualnych danych, w tym:
a) danych kontaktowych (adres poczty elektronicznej, numer telefonu)
b) danych adresowych

5. W ramach działania Konta Klient może:
a) złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia
b) zmienić swoje dane kontaktowe i adresowe
c) usunąć Konto
d) zapoznać się z historią zamówień

6. Usługodawca zastrzega sobie usunięcie Konta po dwóch latach od ostatniej aktywności Klienta lub w momencie, gdy Klient naruszy Regulamin lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§5
Opis produktu

1. Klient oświadcza, że ma świadomość iż:
a) Supuppy to naturalne suplementy diety dla psów, które w zależności od rodzaju i składu mogą wpłynąć na poprawę stanu kości, stawów, skóry i sierści oraz zwiększyć odporność;
b) produkt stanowi karmę uzupełniającą dla psów, natomiast nie może pełnić roli karmy pełnoporcjowej i pełnowartościowej, która zaspokaja wszelkie potrzeby żywieniowe. Produkt może być stosowany jedynie jako uzupełnienie diety psa.;
b) produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom. Jeżeli stan zdrowotny psa pogorszy się lub nie poprawi, należy przerwać podawanie produktu i skonsultować się z lekarzem weterynarii;
d) w przypadku przedawkowania produktu należy niezwłocznie skontaktować się z kliniką weterynaryjną.

2. Usługodawca zastrzega, że produkty są przeznaczone tylko dla psów o ogólnym dobrym stanie zdrowia. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za stosowanie produktu u innych gatunków zwierząt, a także u psów cierpiących na jakiekolwiek schorzenia, które wymagają stosowania specjalistycznej diety weterynaryjnej lub leczenia weterynaryjnego.

§6
Warunki zawierania i wykonania umowy sprzedaży

1. Wszelkie informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

2. Zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest zarówno w Przedsprzedaży, sprzedaży regularnej, jak i sprzedaży w ramach Subskrypcji.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana w złotych polskich jest ceną brutto i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klienta jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu zamówienia.

5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień w ramach sprzedaży regularnej:
a) Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
b) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.

6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień w ramach Subskrypcji:
a) Klient składa zamówienie na cykliczne dostarczanie paczek z suplementami.
b) Pobranie płatności za subskrypcję dokonywana jest automatycznie poprzez wybranego wcześniej operatora płatności
c) Szczegółowy plan subskrypcji i dostaw dostępny jest w panelu klienta po zalogowaniu się na Konto.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

8. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

9. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. Jeśli przez ten czas Klient nie opłaci zamówienia lub Usługodawca nie będzie mógł się skontaktować z Klientem żeby zrealizować zamówienie – Usługodawca anuluje zamówienie.

10. Własność zakupionego Produktu przechodzi na Klienta z chwilą zaksięgowania na koncie Usługodawcy całości ceny transakcji (cena Produktu wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki oraz innych usług oferowanych przez Usługodawcę).

11. Przedsiębiorcy chcący otrzymać fakturę VAT do zamówienia, obowiązani są podać dane umożliwiające jej wystawienie w tym w szczególności nr NIP. Jeżeli sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy ma zostać udokumentowana paragonem fiskalnym, brak podania numeru NIP przy składaniu zamówienia skutkował będzie brakiem możliwości późniejszego wystawienia Faktury VAT na rzecz przedsiębiorcy.

12. Usługodawca po zakończeniu procesu sprzedaży może przeprowadzać badania satysfakcji z obsługi procesu sprzedażowego. W tym celu Usługodawca może udostępnić Klientowi formularz zamieszczania opinii o sklepie lub ankietę satysfakcji. Klient formułuje opinię o treść indywidualnej i subiektywnej. Zamieszczając treści opinii Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania jej treści i ponosi wszelkie konsekwencje takiego udostępnienia. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy.

§7
Odstąpienie od umowy

1. Klient, który jest konsumentem lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a jego uprawnienia zrównane zostały z uprawnieniami konsumentów na mocy obowiązujących przepisów prawa posiada uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienia od Umowy Klient może dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na adres mailowy: hau@supuppy.com.
3. Usługodawca zastrzega, że może wstrzymać się ze płatnością do czasu otrzymania Towaru.
4. Usługodawca zwraca środki finansowe w taki sam sposób, w jaki została dokonana zapłata w trakcie dokonywania zakupu.
5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb a także w innych wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.).
6. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach Subskrypcji odstąpienie od umowy może być wstrzymane w dowolnym momencie nie później jednak niż na 4 dni przed planowaną kolejną wysyłką. Wstrzymania subskrypcji można dokonać w panelu klienta po zalogowaniu się na Konto, subskrypcja będzie wstrzymana do ponownego aktywowania jej.

§8
Reklamacje

1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.

2. Usługodawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

3. W zakresie terminów i uprawnień Klienta i Usługodawcy zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 – art. 576 k.c.).

4. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Klientowi w zestawieniu z wyglądem Produktu prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do dokonywania zakupów.

6. Zawiadomienie o wadliwości Produktu powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres hau@supuppy.com lub pisemnie na adres Usługodawcy ul. Kręta 9, 62-010 Pobiedziska.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Usługodawcę.

8. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Usługodawca odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Klienta.

§9
Sposoby i terminy płatności

1. Płatność za produkt może być dokonana poprzez:
a) płatność elektroniczną systemem PayPal
b) płatność elektroniczną systemem Przelewy24
c) płatność elektronicznym przelewem bankowym na numer rachunku bankowego: 75 1140 2004 0000 3502 8270 8663
d) usługę elektroniczną BLIK
e) cykliczne obciążenie karty płatniczej, za pośrednictwem platformy Stripe

2. System płatności PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. to instytucja kredytowa (lub bank) upoważniona i nadzorowana przez luksemburską komisję nadzoru sektora finansowego, Commission de Surveillance du Secteur Financier (lub CSSF). Siedziba CSSF: 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg.

3. System płatności Przelewy24 obsługuje płatność elektroniczną oraz usługę BLIK. Jest to krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, wpisana do Rejestru usług płatniczych z siedzibą przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań.

4. Usługę elektroniczną BLIK obsługuje firma Polski Standard Płatności Sp. z o.o. Jest to krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Cypryjskiej 72.

5. Cykliczne obciążenie karty płatniczej, za pośrednictwem platformy Stripe obsługiwane jest przez przez Stripe Payments Europe Ltd., O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1 w Irlandii.

6. Usługodawca zastrzega, że wyżej wskazane formy płatności mogą być modyfikowane, okresowo wyłączane lub wymieniane na inne.

7. Reklamacje wynikające z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obsługi płatności należy kierować do właściwego pośrednika płatności bezpośrednio na adres e-mail, korzystając z formularza kontaktowego lub telefonicznie-zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych danego agenta rozliczeniowego.

8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, który zostanie wskazany w toku składania zamówienia, Usługodawca może wyznaczyć dodatkowy termin na dokonanie płatności. Usługodawca może też odstąpić od Umowy sprzedaży z uwagi na jej nieopłacenie po upływie terminu płatności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie zostanie przesłane do Klienta w formie dokumentowej.

§10
Koszt, sposoby i termin dostawy

1. Dostawa Produktu następuje drogą pocztową na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

2. Dostawa następuje drogą pocztową, za pośrednictwem wybranej przez Klienta metodą spośród udostępnianych przez Usługodawcę, czyli przez:
a) firmę kurierską DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 2 (20-823),
b) DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274),
c) Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 (30-552).

3. Dostawa Produktu do Klienta wiąże się z dodatkowymi kosztami, wskazanymi w procesie składania zamówienia.

4. Wysyłka Produktu nastąpi nie później niż 3 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty przez Usługodawcę.

5. Usługodawca zastrzega możliwość wyłączenia lub zmiany poszczególnych form dostawy Produktów.

§10
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Sara Sobania prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Supuppy Sara Sobania, ul. Kręta 9, 62-010 Pobiedziska, adres e-mail: hau@supuppy.com.

2. W celu realizacji wybranej usługi Klient udostępnia następujące dane:
a) imię nazwisko
b) adres mailowy.

3. Klient ma prawo do:
a) sprostowania,
b) usunięcia
c) ograniczenia przetwarzania
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) przenoszenia danych
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Ograniczenie przetwarzania przez Klienta poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Administratora.
5. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych podanych przez Klienta do celów marketingowych w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej co rozumiane jest jako usługa Newsletter’a; zgoda ta może zostać wyrażona przez kliknięcie odpowiedniego checkbox’u.
6. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera osobny dokument dostępny na Stronie jako “Polityka Prywatności”.

§10
Postanowienia końcowe

1. Przedstawione na stronie Sklepu internetowego szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów stanowią własność Usługodawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Usługodawcy.

2. Usługodawca uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Klient będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie W przypadku braku zgody na wprowadzone zmiany, przed wejściem w życie nowego Regulaminu Klient może odstąpić od umowy poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy lub poprzez funkcję “usuń konto” dostępną w ustawieniach Konta.

3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem w pierwszej kolejności będą rozwiązywane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku uzyskania wzajemnego porozumienia w zakresie kwestii spornych, sprawa będzie rozstrzygana przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, a w przypadku sporu z konsumentem – przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

5. Usługodawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. W zakresie roszczeń Konsumentów szczegółowe informacje i procedury dostępne są u właściwych miejscowo rzeczników praw konsumenta, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

6. Sformułowania i opisy stosowane do określenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego Usługodawcy użyte w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności nazwy i opisy przycisków, piktogramów i ikon mogą zostać zmienione na równoważne. Dokonanie takiej zmiany nie stanowi zmiany niniejszego regulaminu

7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera.

8. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę mają jedynie charakter informacyjny.